Woonvormen

Op de Bies helpt mensen van alle leeftijden en met verschillende zorgvragen. Dat kunnen kinderen zijn, maar ook mensen die al wat ouder of zelfs al heel oud zijn. Hieronder kunt u lezen welke zorg en ondersteuning Op de Bies biedt.
Kinderen en Jeugdigen
Kinderen en Jeugdigen
Bij Op de Bies wonen mensen van alle leeftijden. Ook kinderen en jeugdigen. Een deel van onze jonge cliënten bieden we 24-uurs zorg op ons terrein in Landgraaf. Er zijn ook jeugdigen die in de buitenwoningen wonen en naar school gaan.
Lees meer

Op de Bies heeft drie groepen kinderen en jeugdigen. Elke groep heeft zijn eigen vragen en behoeften rondom zorg en ondersteuning. Bij Op de Bies kijken we samen met de cliënt, zijn of haar ouders, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers welke vorm van wonen en dagbesteding het beste passen bij de zorgvragen en wensen die de cliënt heeft. Kijken we naar de kinderen en jeugdigen, dan kent Op de Bies drie groepen cliënten.

Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB)
Op ons terrein in Landgraaf woont een groep kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die ernstig meervoudig beperkt zijn. Het zijn cliënten die niet kunnen praten en speciale en intensieve medische zorg nodig hebben; 24 uur per dag. Omdat deze cliënten niet zelf kunnen vertellen wat er met ze aan de hand is of wat ze graag willen, zijn de medewerkers van Op de Bies die op deze groep werken, heel alert op signalen die de kinderen en jongeren geven. De ouders, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers worden nauw bij de zorg betrokken. Op deze groep wonen acht tot negen kinderen en jongeren.

Voor deze cliënten heeft Op de Bies passende dagbesteding. Daarbij gaat het vooral om ontspannen en om activiteiten die ontspanning bieden. Denk dan aan snoezelen, zwemmen, fysiotherapie en 'ervaar het maar'.

Intensief gedrag
Naast kinderen en jongeren, zoals hierboven beschreven, wonen bij Op de Bies ook jonge cliënten met complexe gedragsprobemen, in combinatie met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Hun gedrag is zo moeilijk te begrijpen, dat zij niet thuis kunnen wonen, maar deskundige zorg en ondersteuning nodig hebben. Agressie speelt een belangrijke rol, maar ook zelfverwondend gedrag. Bij Op de Bies wonen 35 kinderen en jongeren met dit zogenoemde onbegrepen gedrag. 'Sommige cliënten gaan overdag naar school. Cliënten die niet naar school gaan, krijgen dagbesteding binnen Op de Bies. We kijken en overleggen daarbij samen heel goed wat de kinderen en jongeren willen en kunnen. Denk aan lichte huishoudelijke en schoolse vaardigheden of bijvoorbeeld puzzelen. Ook de ouders krijgen begeleding van Op de Bies. Ze leren bijvoorbeeld het moeilijke gedrag van hun kind beter te accepteren er ermee om te gaan.

Minder intensief gedrag
De derde groep kinderen en jongen die bij Op de Bies wonen, zijn cliënten met problemen rond hun gedrag, die daarnaast een lichte tot matige verstandelijke beperking hebben. Het zijn schoolgaande kinderen die om een duidelijke en consequente aanpak vragen. Structuur in het leven van alledag is voor deze groep belangrijk. Op de Bies begeleidt en ondersteunt ouders in de opvoeding. Deze groep cliënten woont in de buitenwoningen van Op de Bies; dus middenin de wijk. Naast school, gaan ze naar clubjes of zijn actief binnen Op de Bies zelf. Bjvoorbeeld bij de Media en Entertainmentgroep op de hoofdlocatie.

Volwassenen
Volwassenen
Van oudsher heeft Op de Bies een goede naam als het gaat om de zorg en ondersteuning van volwassenen met (ernstige) meervoudige beperkingen.
Lees meer

Bij Op de Bies wonen tussen de 40 en 45 volwassen cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Het zijn veelal cliënten die tot het einde van hun leven bij Op de Bies wonen omdat zij intensieve en gespecialiseerde (medische verpleegkundige) zorg en ondersteuning nodig hebben; 24 uur per dag. Onze ondersteuning richt zich vooral op het zoveel mogelijk instandhouden van wat een cliënt nog zelf kan (bijvoorbeeld zelf eten) en het tegengaan van achteruitgang; zowel lichamelijk als geestelijk.

Er wonen gemiddeld acht cliënten in een groep. Daarbij kijkt Op de Bies heel goed of de cliënten voor wat betreft hun leeftijd en zorgvraag goed bij elkaar passen. Dagbesteding wordt echter per cliënt ingevuld, waarbij de mogelijkheden, de wensen en behoeften van elke cliënt het uitgangspunt zijn. De dagbesteding vindt veelal binnen de eigen woning plaats of in het activiteitencentrum. Vormen van dagbesteding zijn bijvoorbeeld snoezelen en 'ervaar het maar'.

Problemen met gedrag
Naast de volwassen cliënten met ernstige meervoudige beperking, wonen bij Op de Bies ook volwassen cliënten met ernstige tot zeer ernstige gedragsproblemen. Agressie, zichzelf verwonden, met spullen gooien... het vraagt professionele begeleiding en ondersteuning van een gedragsdeskundige. Daar is Op de Bies goed in.

(Begeleid) zelfstandig wonen
Verder biedt Op de Bies een groep volwassenen met een licht verstandelijke beperking de mogelijkheid zelfstandig of begeleid zelfstandig te wonen. Bijvoorbeeld op onze locatie in Hoensbroek. Onze begeleiders leggen in hun ondersteuning de nadruk op nog meer zelfstandigheid, zelf beslissen en zoveel mogelijk zelf doen. Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid is de begeleiding permanent of een paar dagen per week in de woning aanwezig. Ook de dagbesteding past bij de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt. De een werkt bij een plaatselijke supermarkt, terwijl een andere cliënt, die minder zelfstandig is, kiest voor dagbesteding binnen Op de Bies. De keuze is ruim: van licht industriële werkzaamheden, werken bij de repro-afdeling van Biesonder, tot creactieve activiteiten zoals kaarsen en kaarten maken, werken met keramiek, schilderen of werken bij de klussengroep van Op de Bies. 

(Jong) Volwassenen
(Jong) Volwassenen
Cliënten tussen de 18 en 26 jaar horen bij Op de Bies tot de (jong)volwassenen. Afhankelijk van hun zorgvraag en mate van zelfstandigheid wonen zij op de centrumlocatie of (begeleid) zelfstandig in een van onze buitenwoningen.
Lees meer

Bij Op de Bies wonen ongeveer 35 cliënten in de leeftijd van 18 tot 26 jaar. Het zijn veelal cliënten met een matige tot licht verstandelijke beperking die op de centrumlocatie in Landgraaf wonen of in een van de buitenwoningen. Zichzelf verder ontwikkelen en werken, is belangrijk voor deze jonge mensen. In overleg met de cliënt, kijkt de jobcoach van Op de Bies naar een passende werkplek. Dat kan binnen Op de Bies zijn of daarbuiten. Naast hun werk, hebben de cliënten ook verschilende clubjes waar ze naartoe gaan.

Gemiddeld wonen er vier tot zes cliënten in een groep. Hoe en waar zij wonen, is afhankelijk van hun mogelijkheden en wensen. Hieronder zetten we de verschillende mogelijkheden op een rij.  

Op jezelf blijven wonen
Op de Bies geeft (jong)volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. Zo hebben we appartementen, appartementencomplexen en woningen in de wijk. Medewerkers van Op de Bies bieden begeleiding op afstand en zijn telefonisch bereikbaar. Deze woonvorm is bedoeld voor cliënten die in hoge mate zelfredzaam zijn en nagenoeg zelfstandig kunnen functioneren. Bij de ondersteuning besteden we veel aandacht aan de verdere ontwikkeling van die zelfstandigheid en aan zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. 

Begeleid zelfstandig wonen
Als de ondersteuningsvragen iets groter zijn, kun je met een lichte of matige verstandelijke beperking kiezen voor begeleid zelfstandig wonen in een vertrouwde woonomgeving. Dit vindt meestal plaats in een aantal los van elkaar, maar wel kort bij elkaar staande woningen van Op de Bies. In deze situatie bieden medewerkers van Op de Bies een vast aantal uren per week begeleiding. Daarnaast zijn ze op afstand beschikbaar. De ondersteuning bij begeleid zelfstandig wonen richt zich voornamelijk op ontwikkeling van het voeren van regie over het eigen leven.

Begeleid wonen
Bij begeleid wonen is de begeleiding voortdurend en direct in de woning beschikbaar. De ondersteuning zich op cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking en duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel is om een hoge mate van zelfstandigheid te bereiken bij de cliënt. Bij de ondersteuning is het ook mogelijk om specifieke zorgvragen te beantwoorden op het gebied van lichamelijkheid, psyche, gedrag en/of pedagogiek. Bij de doelgroep (jong)volwassenen draait de begeleiding voornamelijk om de centrale thema’s ontplooiing, het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en regievoering over het eigen leven. In het geval van kinderen/jongeren is er natuurlijk veel aandacht voor opvoedingsaspecten.

Beschut en veilig wonen
Een kleine groep (jong) volwassen heeft behoefte aan beschut of aan veilig wonen. Het zijn cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB). 

Bij beschut wonen is er sprake van een (sterk) aangepaste woonomgeving. Begeleiding en ondersteuning is altijd en direct beschikbaar. Hierbij kan ook sprake zijn van een intensieve zorgbehoefte vanwege een veelal meervoudige beperking. Deze ondersteuning heeft vaak een structuurverlenend karakter en is gericht op vertrouwen en veiligheid. Bij de groep (jong) volwassenen is er extra aandacht voor ontwikkeling. Waar nodig is er extra aandacht voor zorgvragen op psychisch gebied of het reguleren van gedragsproblemen.

Wonen in een veilige omgeving richt zich op kinderen/jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking, ingrijpende zorgvragen op lichamelijk en/of psychisch gebied en gedragsproblemen. Vanwege het ingrijpende karakter van de zorgvragen hebben deze cliënten behoefte aan begeleiding met een vaste structuur en duidelijke afspraken. De begeleiding is vaak individueel gericht. Bij (jong)volwassenen is de begeleiding meer gericht op het reguleren van gedragsproblemen en het bieden van structuur en veiligheid.

Senioren
Senioren
Net als in de samenleving, spreken we ook bij Op de Bies van een 'senior' vanaf het 50/55ste levensjaar. De groep senioren is bij Op de Bies redelijk groot. We kennen dan ook passende woonvormen en dagbesteding voor onze oudere groep cliënten.
Lees meer

Bij Op de Bies wonen twee groepen senioren met het Syndroom van Down en dementie. Een groep cliënten waar Op de Bies veel kennis van en ervaring mee heeft. Daarnaast zijn er zeven groepen senioren met een een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Voor alle senioren geldt dat de begeleiders cliënten ondersteunen bij het instandhouden van wat zij zelf nog kunnen en het achteruitgaan van vaardigheden tegen houden.

In de ondersteuning van onze oudere cliënten werken we volgens de fenomenologische benadering van Harry Urlings. Volgens deze benadering proberen wij de behoeften en belevingen van elke individuele oudere zo duidelijk mogelijk te krijgen en centraal te stellen in de ondersteuning. Daarnaast zijn “accepteren van de eigenheid van de ander” en “respect” sleutelbegrippen. Het doel van de begeleiding is daarbij het bewerkstelligen van een zo gelukkig mogelijke oude dag voor elke oudere cliënt van Op de Bies. Meer lezen over deze benadering? Klik dan hier.

Centrumlocatie Landgraaf
De meeste senioren wonen op de centrumlocatie in Landgraaf. Daar zijn alle voorzieningen onder handbereik en bovendien kunnen cliënten die dat kunnen en willen, veilig over het terrein wandelen of met hun rolstoel rijden. De dagbesteding vindt plaats binnen de eigen woning of in de activiteitencentra. Het zijn rustige en ontspannen vormen van dagbesteding, zoals de seniorensoos en activiteiten als muziek luisteren, kienen, breien en een middagdutje doen. Er zijn ook oudere cliënten die graag op de boerderij zijn; om te genieten van de dieren of om een handje te helpen. Anderen maken snoepzakjes in het winkeltje of zijn creatief bezig.

Buitenwoningen
In Simpelveld woont een groep oudere cliënten die voor hun dagelijkse zorg en ondersteuning helemaal afhankelijk zijn van de begeleiding van Op de Bies. Het zijn volwassen mensen, die echter op baby-niveau functioneren. In Kerkrade woont een groep senioren met een gedragsproblematiek, waarbij autisme het meeste voorkomt, gecombineerd met een ernstig verstandelijke beperking. Deze cliënten hebben veel behoefte aan een duidelijke dagindeling, aan structuur en aan herkenbaarheid.

Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB)
Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB)
Voor cliënten met een Ernstige Meervoudige Beperking biedt Op de Bies professionele zorg. Binnen de kleinschalige woningen op de centrumlocatie is de betrokkenheid van de medewerkers voor deze bijzonder kwetsbare cliënten voelbaar.
Lees meer

De kwetsbaarheid zit vooral in de ernstige lichamelijk beperkingen, die om persoonlijke bejegening en heel nauwkeurig medisch handelen vragen. De cliënten kunnen rekenen op de ondersteuning door een professioneel en toegewijd team en een uitgebreid pakket (para-)medische zorg waaronder AVG-arts, fysio/ ergotherapeuten, logopedisten.

Behalve de lichamelijke handicap is er ook sprake van een ontwikkelingsachterstand die varieert van matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Dus iedere cliënt vraagt om begeleiding die aansluit bij wat hij wil en kan bereiken: waar de één een beroep doet op coaching om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, vraagt de ander laagdrempelige snoezelmomenten, oftewel belevingsactiviteiten.

Cliënten met Ernstige Meervoudig Beperkingen (EMB) vragen wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging. Op de Bies biedt deze gespecialiseerde zorg en de begeleidingsstijl sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de cliënt. Voor de één betekent dat het in stand houden of verder ontwikkelen van zelfstandigheid, voor de ander ligt de nadruk op bieden van comfort en belevingsactiviteiten. Deze cliënten hebben doorgaans een ZZP-VG8 indicatie.

Intensieve begeleiding
Intensieve begeleiding
Jezelf staande houden in onze samenleving is voor veel mensen al een hele klus. Extra ingewikkeld is het voor mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Zij hebben zoveel last van de prikkels om hen heen, dat zij iemand anders nodig hebben om deze prikkels te reguleren.
Lees meer

Als dat niet gebeurt, kan hun gedrag escaleren. Voor deze cliënten heeft Op de Bies groepswoningen waar de begeleiding zorgt voor een duidelijke gestructureerde leefomgeving. Als de cliënt het aankan, doet hij of zij mee met de groepsgenoten. Bijvoorbeeld samen eten of gezamenlijk in de woonkamer zijn. De nadruk ligt echter op de individuele benadering.

Sommige mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking vragen een (besloten) woonvorm met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering. Eventuele aanverwante (psychiatrische) stoormissen en moeilijk verstaanbaar gedrag maken dat een gestructureerde leefomgeving en intensieve begeleiding escalerend gedrag kan beperken of voorkomen. Er wordt in hoge mate rekening gehouden met de individuele behoefte van de bewoner en zowel het dagprogramma als begeleiding wordt daarop afgestemd. Veelal kan de cliënt de lichamelijk verzorging zelfstandig uitvoeren met enige mate van toezicht of stimulatie, of anders is er regelmatig hulp nodig, soms met twee begeleiders.

Deel deze pagina op