Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteit en veiligheid gaan bij Op de Bies hand in hand. Op Koraal Groep-niveau is er binnen het kwaliteitsmanagement een verbijzondering gemaakt voor het veiligheidsmanagement. Hier leest u meer over hoe wij bij Op de Bies daadwerkelijk invulling geven aan kwaliteit en veiligheid.
Kwaliteit
Kwaliteit
Op de Bies maakt deel uit van Koraal Groep. Vanuit deze koepel is een professioneel kwaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkeld voor alle werkstichtingen die bij Koraal Groep horen.
Lees meer

Binnen Koraal Groep wordt zorg, onderwijs en arbeidstoeleiding verleend aan mensen met een complexe ondersteuningsvraag. Het leveren van deze diensten is niet zonder risico. We zijn dan ook alert op de gevaren die hieruit voort kunnen komen voor onze cliënten, leerlingen, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van onze organisatie. Daarom staan kwaliteit- en veiligheidsbeleid bij Koraal Groep hoog in het vaandel.

We willen precies weten welke risico’s er zijn, of we beschikken over adequate kennis en systemen die deze risico’s kunnen beheersen en daarmee kunnen voorkomen dat deze leiden tot nadelige consequenties en tenslotte of duidelijk is of deze systemen in werking treden indien dat nodig is.

Het werken aan kwaliteit en veiligheid is dan ook een voortdurend proces zowel om in te kunnen spelen op veranderingen als ook om de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening verder te verstevigen.

Vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden de ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk periodiek getoetst.

Kwaliteit bij Op de Bies
Op de Bies is NEN EN 15224 ( ISO voor de zorg) gecertificeerd. Het NEN EN 15224  keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

Veiligheid
Veiligheid
Kwaliteit en veiligheid gaan bij Op de Bies hand-in-hand. Op Koraal Groep-niveau is er binnen het kwaliteitsmanagement een verbijzondering gemaakt voor het veiligheidsmanagement.
Lees meer

Het doel daarvan is te komen tot een integraal Veiligheidsmanagementsysteem dat passend is bij de aard van de organisatie. Eind 2012 is hiervoor een meerjarentraject gestart met een doorloop tot eind 2015.

In 2014 stonden de thema’s Fobo, Vrijheidsbeperking, Preventie-organisatie en Persoonlijke veiligheid centraal. Aan de hand van audits zijn op deze thema’s doelgerichte checklists ontwikkeld die toegepast kunnen worden binnen de organisatie. Verder is gestart met het thema samenwerking met ketenpartners en leveranciers; dit thema loopt door in 2015. Tot slot is er specifieke aandacht geweest voor de risicoperceptie en risicobeheersing ten gevolge van het afsluiten van ruimten of gebouwen waar cliënten en medewerkers verblijven. Dit traject is in 2014 nagenoeg afgerond.

Veiligheid bij Op de Bies
Dat de veiligheid van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers alle aandacht bij Op de Bies krijgt, spreekt voor zich. Wij werken met de allernieuwste veiligheidsvoorzieningen en zijn altijd proactief bezig om die veiligheid te borgen.

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Medewerkers en cliënten staan centraal bij Op de Bies. Het is belangrijk dat cliënten, hun verwanten of wettelijk vertegenwoordigers tevreden zijn over onze zorg en dienstverlening en dat medewerkers prettig én professioneel bij Op de Bies kunnen werken.
Lees meer

In elke organisatie is er echter wel eens sprake van ongenoegen of onvrede. Ook bij Op de Bies. Om dat kenbaar te maken, kunnen medewerkers en bewoners gebruik maken van de Klachtenregeling. Deze regeling is door Koraal Groep ontwikkeld en staat helder omschreven in de brochure 'Blijf er niet mee zitten'. Er is een versie voor cliënten (en cliëntvertegenwoordigers) en een versie voor medewerkers.

 Brochure voor cliënten
 Brochure voor medewerkers

Probeer er samen uit te komen
Wanneer u erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij u in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of begeleider. U kunt ook een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen, hiervoor neemt u contact op met de centraal klachtenfunctionaris via klachtencommissie@koraalgroep.nl  

U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks een klacht in te dienen bij onze klachtencommissie. Dit kan dit via onderstaand postadres, telefoonnummer of e-mailadres. De betreffende ambtelijk secretaris van Koraal Groep neemt uw klacht in behandeling en zal contact met u opnemen. 

Postadres  Postbus 5109, 6130 PC, Sittard
Telefoon 06 - 13 69 59 27
E-mail  klachtencommissie@koraalgroep.nl

Centraal klachtenfunctionaris/
Klachtencommissie cliënten: 
drs. Frie IJpelaar
Klachtencommissie medewerkers: Honoré Maertens

Vertrouwenspersoon
U kunt uw ongenoegen of onvrede ook bespreken met een vertrouwenspersoon. Dit is een partijdige ondersteuner, iemand die er speciaal voor u is.

Deel deze pagina op